3-4 oktober 2020

Moord in de wijngaard 04/10/2020
Twee lezingen, twee verhalen over een wijnbouwer die niet oogst wat hij op basis van zijn investering zou mogen verwachten.
De wijngaard uit de eerste lezing is met zorg en liefde aangelegd, maar brengt toch alleen maar wilde vruchten voort. Ook de wijngaard bij Matteüs is met zorg en liefde aangelegd. Hier is het probleem dat de pachters de opbrengst niet willen afstaan aan de eigenaar van de wijngaard die daar recht op heeft.
Vooral in de evangelielezing worden we van heel dichtbij geconfronteerd met de tragiek van het kwade.
Bekijken we deze parabel even van dichterbij. Met de landeigenaar wordt God bedoeld, de pachters zijn de farizeeën die de leiding over het volk hebben en de knechten zijn de profeten, mensen die in de geschiedenis optreden als spreekbuizen van God. De landeigenaar zendt zijn knechten uit om de opbrengst van de wijngaard te innen. Maar de pachters blijken hebzuchtige dieven te zijn die de eigenaar niet willen erkennen. Zij zijn bezig met hun eigen positie en gedragen zich als eigenaars in plaats van als dienaars die in naam van God het volk mogen leiden.
Deze parabel van moord en doodslag bereikt dan een tragisch dieptepunt als de pachters ook de zoon van de landeigenaar doden. De behoeders van de wet van God doden diegene die het dichtst bij God zelf staat. Hier worden hun ongehoorzaamheid en ongeloof als diepste kwaad ontmaskerd: ze willen eigenlijk God zelf weg! Het is het kwade in zijn zuiverste vorm. Zij die het dichtst bij God zouden moeten staan, willen die God weg als hij te dichtbij komt in hun geschiedenis en hun leven. En ze deinzen voor niets terug om hem uit te schakelen.
Dit is een grimmige parabel, die ook vandaag nog een grote betekenis heeft. God immers blijft zich openbaren in de tijd, ook in onze tijd, en wel in hedendaagse profeten of in allerlei tekenen, die het Vaticaanse Concilie ‘tekenen van de tijd’ heeft genoemd.
De vraag is dan of we die profeten en die tekenen opmerken, er ontvankelijk voor zijn en er in ons leven gevolg aan geven.
Deze parabel moet ons dus oproepen tot een grote waakzaamheid. Zijn we in de eerste plaats ook niet bezig met het veilig stellen van onze eigen belangen –zoals de pachters – of willen wel degelijk goede vruchten voortbrengen, zoals God van ons verlangt ?
We kunnen de vraag ook formuleren in bewoordingen van lang geleden: beminnen we God wel met heel ons hart, met heel onze ziel en met al onze krachten? Of zijn dat alleen maar vrome en loze woorden?

De parabel eindigt met een scherpe veroordeling. “God zal Zijn wijngaard aan een ander volk geven dat wél goede vruchten afdraagt.” Voor Mattheüs betekende dit duidelijk dat de taak die tot dan toe aan de Joodse leiders was toevertrouwd nu zal worden overgenomen de door jonge Kerk van de verrezen Christus.
Tot slot nog een pijnlijke vaststelling waar we echter niet omheen kunnen. In de loop van de geschiedenis hebben christenen teksten als deze totaal verkeerd geïnterpreteerd en aangegrepen om de Joden als volk te gaan vervolgen als zijnde de moordenaars van Christus. Dergelijke teksten dienden eeuwenlang als voedingsbodem van een verwerpelijk antisemitisme dat onder andere geleid heeft tot de moord op 6 miljoen Joden in Europa tijdens WO II.
Gelukkig heeft de kerk ondertussen, mede onder impuls van paus Johannes Paulus II, de weg naar verzoening met het Jodendom ingezet.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
15 augustus Naar men zegt is Antwerpen zowat de enige plaats in de wereld waar vandaag ‘Moederdag’ gevierd wordt, of nog affectiever” Moederkesdag”.  Ik sluit me daar graag bij
22-23 jan. 2022/01/22/23 —Lc; 1,1-4 en 4,14-21 en 1 kor 12,12-30 De tweede helft van de voorbije week stond Nederland in rep en roer naar aanleiding van een reportage
16 aug. 2020 Beste mensen, De lezingen van vandaag lijken uit een hedendaagse kwaliteitskrant geknipt te zijn. Kan het actueler? Zowel de 1° als de 2° lezing heeft het over
Startviering 20 september
11-12 dec. 2021 Zondag 12 december 2021 Verheugt u in de Heer Fil.4, 4-7 Lc3, 10-18 ‘Laat de Heer uw vreugde blijven! Ik zeg het nog eens: wees altijd verheugd!
1 november: Allerheiligen Beste medegelovigen, We weten allemaal wat het betekent zich eens’ zalig voelen, zich gelukkig voelen. We hebben van die momenten waar we ondervinden dat het leven meevalt,
27-28 augustus “Kom mannekens, aan tafel!” Waarschijnlijk hebben de meesten onder ons nog verre –misschien heel verre- maar gelukkige herinneringen hoe we vroeger door moeder aan tafel geroepen werden.
30sept-1 oktober Beste mensen, In zijn tijd vertelde Jezus tientallen parabels om zich beter verstaanbaar te maken, parabels die vandaag nog altijd heel herkenbaar zijn. Dat geldt zeker voor
29-30 aug.2020 Beste medeparochianen 29-30 augustus 2020 Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele
19-20 september 2020 Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9 Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de