2-3 april 2022

Jezus heeft ons geen geschriften nagelaten. Het mooie en zeer menselijk verhaal over hem

dat we nu bespreken ontbreekt in de oudste handschriften. Pas na een paar eeuwen komt het

te voorschiin en wel in het Johannesevangelie al menen de specialisten dat het eerder bij Lucas

thuishoort qua taal en verteltrant.

Ook al kennen wij in onze westerse wereld geen volksgerecht meer, geen doodstraf en al zeker

geen steniging, We kunnen ons de scene toch levendig voorstellen.

We kunnen ons daarbij ergeren over de onmenselijke hardheid van de wet van Mozes en over

de schijnheiligheid en harteloosheid van de schriftgeleerden en farizeën.

Of we kunnen verontwaardigd vragen waarom alléen die vrouw daar terecht staat. Overspel

zal ze toch niet op haar eentje gepleegd hebben.

Of we zouden begrijpen dat Jezus zich even in zichzelf terugtrekt om tíjd te winnen in deze

netelige situatie.

Sommigen willen ook gaan speculeren en fantaseren welke mysterieuze woorden Jezus op de

grond schrijft.

Maar misschien gaan wii liever enthousiast die slimme Jezus toejuichen die zich niet laat

vangen in het dilemma waarin ze hem willen verstrikken.

Laten we toch liever zien waar  het echt om gaat. Hier staat iemand terecht die verkeerd heeft

gehandeld. Alle mensen begaan misstapen, in kleine en grote dingen. Ik ook. Dan komen er

verwijten en beschuldigingen, al dan niet terecht. Is er dan iemand die wèl mijn gedrag in vraag

stelt maar mijzelf toch niet verwerpt en veroordeelt? Zo iemand,is Jezus. Hlj, zegt niet:,Zand er

over!’ maar verwijst me naar de toekomst: ‘Ga nu maar en zondig niet meer ! En die hourding

van hem zouden wij moeten navolgen: mensen niet veroordelen, maar anderzijds  wat verkeerd

is in hun gedrag niet goedpraten of dood zwijgen.

Dat is voor iedereen bevrijdend, al blijven er wagen. Bijvoorbeeld: waar moet die vrouw nu

naar toe? En wij, hoe gaan wij verder met ons leven?

herman.paulussen@hotmail.com    03/25.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
28e zondag: Preek 10-11 o... Overweging. “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Een onbekende man stelt deze vraag aan Jezus. Jezus vraagt daarop of hij de geboden kent,
29-30 jan. Accepteren  wij de Blijde Boodschap?                                             30/01/2022 Het pad van een profeet loopt zelden over rozen. Profeten ondervinden tegenstand, ze zijn tegendraads  in hun boodschap. Zij praten de
09-10 april 2016 Overweging Handelingen 5,27b-32.40b-41 Johannes 21,1-19 “Ik ga vissen,” zegt Petrus. “Wij gaan mee,” is het antwoord van de andere apostelen. Wat doe je, als je leven op
20-21 februari Jezus gaat de berg op met 3 leerlingen, 3 vrienden; Petrus-Johannes-Jakobus. Hij gaat de berg op om te bidden, om alleen te zijn. En dan plots lijkt
leden van het Parochietea... Adeel Mahzar pastoor 0478 51 10 97 Herman Paulussen sj. 03 257 27 49 Anne Willocx-Michielsen,  gsm 0476 24 54 01 Paul Bats 03 230 77 44
04-05 juni 2016 Overweging 1 Koningen 17,17-24 Lucas 7,11-17 God laat zich ontroeren door uitzonderlijk lijden. En welk een lijden! In de eerste lezing gaat het om een moeder wier
26 dec.2021 Zusters en broeders, Op dit feest van de Heilige Familie staan het gezin en de problematiek van het gezin centraal. Want een gezin is geen akkefietje, maar
27-28 februari 2016 Beste medegelovigen, Waarom gebeurt er zoveel kwaad? Wie is schuldig voor al dat kwaad? Waar heb ik dat verdiend? Hoe dikwijls horen we die vragen niet? Hoe
20-21 augustus 2016 Beste medeparochianen Ook meer dan 2000 jaren geleden dachten mensen na over de boodschap van Jezus. En tijdens een van die lange verkondigende tochten, letterlijk in de
23-24 april 2016 Jezus’ nieuw gebod Hand 14,21-27 en Jo 13,31-35 In de kapel van mijn vroegere school hing boven het altaar een ongewoon kruisbeeld. Jezus droeg daar op zijn