23-24 april 2016

Jezus’ nieuw gebod Hand 14,21-27 en Jo 13,31-35

In de kapel van mijn vroegere school hing boven het altaar een ongewoon kruisbeeld. Jezus droeg daar op zijn hoofd geen doornenkroon maar een gouden koningskroon en hij stond rechtop met wijdopen armen als een dirigent of een regisseur. Ik meen -maar sommigen onder jullie zullen zich dat preciezer herinneren- dat ook in de Sint Jozefkerk een dergelijk kruisbeeld hing. Die voorstelling gaat terug op het evangelie volgens Joannes.
Kruisiging was niet alleen een gruwelijke foltering maar ook een vernedering, een ontering waarmee een mens geschandvlekt werd als misdadiger. Dat hadden de religieuze overheden Jezus aangedaan; zo wilden ze hem helemaal onschadelijk maken. Maar God heeft hem in eer hersteld, hem uit de dood opgewekt, hem verheerlijkt, omdat ook Jezus zich totaal had ingezet voor Gods heerlijkheid. Tot dat inzicht is Joannes en de joanneïsche gemeente gekomen na enkele tientallen jaren van meditatie. Daarom schrijven ze dat Jezus God verheerlijkt en dat God Jezus verheerlijkt.
Een leessleutel die we ook hier op het Joannes-evangelie moeten toepassen is dat Joannes wat hij zelf wil zeggen in de mond van Jezus legt. Alsof deze bij het begin van het avondmaal heel zijn lijdensweg als een triomftocht zou hebben aangekondigd en gezegd zou hebben dat God hem spoedig zou verheerlijken.

Als je aan de hand van de eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen probeert de zendingsreizen van Paulus te volgen, kom je wel onder de indruk. Als je thuis op een landkaart kijkt of misschien zelfs ter plaatse in het huidige Turkije met de vervoermiddelen van vandaag, ga je beseffen welke afstanden hij grotendeels te voet heeft afgelegd, en dan lees je over de weerstand en de vervolgingen die hij heeft moeten verduren. Wat was die man blijkbaar gemotiveerd en begeesterd! Zijn enthousiasme was zo aanstekelijk dat velen hem volgden op de weg van Jezus. Hij bracht die mensen samen in wat wij nu ‘parochies’ noemen en organiseerde een goede leiding van oudsten.
Wat trok de mensen zo massaal aan? Blijkbaar kwam de vreugde van de blijde boodschap, -‘evangelii gaudium’- toen nog fris en wervend over. Vooral heidenen die wat verloren liepen in de godenwereld van de Griekse en Romeinse mythologie werden aangetrokken door de éne vaderlijke God van Jezus, en door Jezus’ oproep: ‘zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben’.

Daarmee weten ook wij waar het op aan komt!

herman.paulussen@hotmail.com 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
31 e zondag: 7-8 november... Vertrouwen op God In de lezingen staan vandaag twee weduwen centraal, twee vrouwen die vanwege hun armoede en isolement aan de rand van de maatschappij leven. Zij
30 april- 1 mei 2016 Komt later
1 november: Allerheiligen Beste medegelovigen, We weten allemaal wat het betekent zich eens’ zalig voelen, zich gelukkig voelen. We hebben van die momenten waar we ondervinden dat het leven meevalt,
leden van het Parochietea... Adeel Mahzar pastoor 0478 51 10 97 Herman Paulussen sj. 03 257 27 49 Anne Willocx-Michielsen,  gsm 0476 24 54 01 Paul Bats 03 230 77 44
25-26 juni 2016 Preek van 25 en 26 juni 2016 Beste medeparochianen Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) heeft eind vorig schooljaar haar naam gewijzigd in Katholiek Onderwijs
04-05 juni 2016 Overweging 1 Koningen 17,17-24 Lucas 7,11-17 God laat zich ontroeren door uitzonderlijk lijden. En welk een lijden! In de eerste lezing gaat het om een moeder wier
09-10 september 23 zondag door het jaar A                                                   9-10 sept 2023 Beste medegelovigen, Vermanen, berispen, verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van je naaste: dat is het onderwerp van de lezingen
5-6 maart 2022 Beide schriftlezingen lijken wel in een vreemde wereld en een verre tijd thuis te horen. Vooreerst het evangelie: bij Marcus stond er heel beknopt dat Jezus zich
19-20 september 2020 Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9 Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de
10-11 april 2022 Preek voor 2de Paaszondag door Jaar C 2022 Een klein groepje radeloze en bange mannen, dat zijn de apostelen na de kruisiging en de dood van Jezus.